موضوعات: آبیاری و فیزیک خاک
تعداد عنوان ها: 7
برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب
آقای کامبیز بازرگان؛ آقای محمدرضا بلالی؛ آقای سعید سعادت؛ آقای ناصر دواتگر؛ آقای حامد رضایی؛ آقای کامران افتخاری؛ آقای سعید غالبی؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای فرهاد مشیری؛ آقای هادی اسدی رحمانی؛ آقای علیرضا فلاح؛ آقای کریم شهابی؛ آقای محمد حسین داودی؛ آقای ابوالفتح مرادی
150,000
برنامه راهبردی تعیین نیاز آبی وبرنامه ریزی آبیاری محصولات کشاورزی
دکتر مهدی شهابی فر؛ دکتر علی اکبر عزیزی زهان
200,000
راهنمای آبیاری گیاه کلزا
دکتر علی اکبر عزیزی زهان؛ خانم رقیه رضوی القیان
200,000
برنامه آبیاری آفتابگردان
خانم رقیه رضوی
50,000
کارنامه فعالیت های پژوهشی موسسه تحقیقات خاک وآب در سال 1389
آقای علی اکبر عزیزی زهان؛ خانم زهرا محمدی
60,000
آبیاری قطره ای
آقای امیر برهان
100,000