موضوعات: اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی
تعداد عنوان ها: 4
دستورالعمل استفاده از گچ برای اصلاح خاکهای سدیمی
دکتر سعید سعادت؛ دکتر فرهاد دهقانی
50,000
برنامه راهبردی مدیریت بهره برداری پایدار منابع خاک : پایش کیفیت اراضی کشاورزی ومدیریت خاک های مسئله دار
دکتر سعید سعادت؛ دکتر حامد رضایی؛ آقای رسول میرخانی؛ آقای یوسف باقری؛ دکتر پرویز مهاجر میلانی؛ خانم نگار نیرومند